6G

27.01.2564
คงไม่เร็วไปที่จะพูดถึง Technology 6G ในวันนี้ วันที่ 5G ยังอยู่ในช่วงเตาะแตะ เพิ่งจะเริ่มติดตั้งและให้บริการใช้งานในชีวิตจริง นายบอสจะมาเล่าให้ฟังกันใน Episode นี้ค่ะ

ขณะที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังจะเริ่มมีการใช้งาน 5G ในบางประเทศ ได้เริ่มการพัฒนาเทคโนโลยี 6G ไปแล้ว โดยมีการคาดการณ์กันว่า ทั่วโลกจะเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 6G กันในปี 2030 หรืออีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า

#WTF ขอสรุป Generation of Wireless Network ไว้ดังนี้

First Generation – 1G
ยุคของการสื่อสารไร้สายแบบอนาล็อก ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีขนาดใหญ่ ราคาแพงและใช้สำหรับการสื่อสารด้วยเสียง (โทรเข้าออก) เท่านั้น

Second Generation – 2G
ยุคที่มีการส่งข้อมูล เปลี่ยนรูปแบบจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล คนทั่วไปเริ่มใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสามารถรับส่งข้อความด้วยตัวอักษรระหว่างกันผ่านโทรศัพท์ได้

Third Generation – 3G
ยุคที่ Smartphone มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่ายขึ้นและมีข้อจำกัดในการใช้งานน้อยลง มีการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายกันได้รวดเร็วและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในยุคปลายๆ เริ่มมีใช้งาน Streaming VDO ได้แล้ว แต่ยังไม่แพร่หลายนัก

Fourth Generation – 4G
ยุคที่การรับส่งข้อมูลมีความเร็วเพิ่มขึ้นมาก และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย รองรับการใช้งานที่เป็น Data ความเร็วสูง มีการใช้งาน Voice over LTE แทนการใช้งานโทรด้วยเสียงอย่างในยุค 3G

Fifth Generation – 5G
ยุคที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย มีความเร็วสูงมาก รองรับการนำไปใช้งานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไร้คนขับ หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่จะมีต่อมาอีกมากมาย

Technology 6G ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานสากลรองรับ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงพัฒนาและกำหนดทิศทางกันอยู่ เราคงต้องมาคอยดูกันว่า สุดท้ายแล้ว หน้าตาของ 6G จะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปในอนาคต


เอพิโสดล่าสุด

เอพิโสด #WTF ทั้งหมด