Podcast พอดแคสต์ คอไวน์ EP40-สรุปการแบ่งเกรดไวน์ยุโรปตอนกลางฉบับย่อ-instagram

สรุปการแบ่งเกรดไวน์ยุโรปตอนกลางฉบับย่อ

8.11.2563
EP นี้ ปุ้ยขอสรุปเรื่องการจัดเกรดคุณภาพของประเทศในยุโรปตอนกลางที่กำลังเป็นที่สนใจในประเทศไทย เช่น ประเทศออสเตรีย ประเทศเยอรมนี และประเทศฮังการีให้เหล่าคอไวน์ได้ฟังแบบสบาย ๆ ตรงจุด เพื่อให้เลือกไวน์ได้ง่ายขึ้น ไปฟังกันเลยค่ะ

EP นี้ ปุ้ยขอสรุปเรื่องการจัดเกรดคุณภาพของประเทศในยุโรปตอนกลางที่กำลังเป็นที่สนใจในประเทศไทย เช่น ประเทศออสเตรีย ประเทศเยอรมนี และประเทศฮังการีให้เหล่าคอไวน์ได้ฟังแบบสบาย ๆ ตรงจุด เพื่อให้เลือกไวน์ได้ง่ายขึ้น ไปฟังกันเลยค่ะ